Aeon2

Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
1 JackSparrow Chunjo 120 697500000
2 Yizio Jinno 120 697500000
3 WaTaro Shinsoo 120 697500000
4 Guerrerita Shinsoo 120 697500000
5 Masacre Jinno 120 697500000
6 KIDO Jinno 120 697500000
7 NiTheR9 Jinno 120 697500000
8 Joker Jinno 120 697500000
9 PurezaDura Jinno 120 697500000
10 BLAZERRAFF Jinno 120 697500000
11 Daeife Chunjo 120 697500000
12 ToxiC Chunjo 120 697500000
13 Dexter Chunjo 120 697500000
14 Luz Jinno 120 697500000
15 GueloAuraz Shinsoo 120 697500000
16 GULLI Jinno 120 697500000
17 Ricky Jinno 120 697500000
18 Zeling Shinsoo 120 697500000
19 MonstruoSand Jinno 120 0
20 Yz Shinsoo 115 2147483647